algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Radio Academy, op alle tussen Radio Academy en opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Radio Academy schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offertes en aankoop
2.1 Door Radio Academy uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven binden Radio Academy niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, dertig dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover Radio Academy conform het in artikel 3.3 bepaalde, een binnen die termijn door cliŽnt geplaatste opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.
2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.
2.4 Wanneer via de website van Radio Academy een of meerdere digitale modules zijn besteld en betaald, geldt deze bestelling als een aankoop. Radio Academy streeft ernaar deze aankoop zo snel mogelijk te leveren. In de meeste gevallen betekent dit dat levering van de betreffende module(s) al binnen tien minuten zal plaatsvinden.

3. Aanvragen voor externe opleidingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanvragen voor externe opleidingen en trainingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de door Radio Academy uitgebrachte offerte.
3.2 De aanmelding voor een externe opleiding dient door Radio Academy minimaal veertien dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.3 Een overeenkomst (tot het geven van externe opleidingen, trainingen dan wel het verrichten van andere gerelateerde diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover Radio Academy een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

4. Annulering
4.1 Indien een externe training c.q. opleiding door de opdrachtgever langer dan tien werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het overeengekomen cursusbedrag verschuldigd. Indien een externe training c.q. opleiding door de opdrachtgever binnen tien werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 100 % van het overeengekomen cursusbedrag verschuldigd.
4.2 Radio Academy kan op een externe training c.q. opleiding in overleg vervangers accepteren voor reeds ingeschreven cursisten.
4.3 Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training, opleiding of andere overeengekomen dienst zijn/haar/hun deelname tussentijds stopt/stoppen of anderszins niet aan de training, opleiding of overeengekomen dienst deelneemt/deelnemen, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
4.4 Radio Academy heeft het recht zonder opgave van reden de opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door een opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag.
4.5 Annulering en/of verschuiving van een training, opleiding of andere overeengekomen dienst kan alleen schriftelijk plaatsvinden en dienen tijdig in bezit te zijn van Radio Academy.

5. Prijzen
5.1 Voor alle door Radio Academy aangeboden opleidingen, trainingen, modules en overige diensten gelden de prijzen/tarieven, zoals vermeld op de website van Radio Academy dan wel schriftelijk in een offerte genoemd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 De door Radio Academy gehanteerde prijzen/tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden nŠ het sluiten van de overeenkomst om wat voor reden ook wijzigen, dan behoudt Radio Academy zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Bij een prijsverhoging van meer dan 15% heeft de opdrachtgever/cursist het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6. Betaling
6.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan Radio Academy voldoen, doch altijd tenminste vier dagen voordat de met Radio Academy afgesproken training, opleiding of andere overeengekomen dienst dient te worden geleverd. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens Radio Academy op te schorten.
6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Radio Academy op opdrachtgever direct opeisbaar.
6.3 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
6.4 Indien opdrachtgever jegens Radio Academy in verzuim is, is hij verplicht Radio Academy de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
6.5 Opdrachtgever verplicht zich op het eerste verzoek van Radio Academy medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.
6.6 Modules, welke via de website van Radio Academy worden verkocht, dienen vooraf te worden betaald, alvorens te worden geleverd.

7. Garantie
7.1 Radio Academy staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde opleidingen, trainingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken schriftelijk aan Radio Academy te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen, trainingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal Radio Academy deze opleidingen, trainingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk (laten) uitvoeren. Door te voldoen aan die prestatie is Radio Academy ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Radio Academy is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen, trainingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en/of immateriŽle schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Radio Academy beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
8.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Radio Academy op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). Radio Academy zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Radio Academy.
8.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Radio Academy zal opdrachtgever Radio Academy vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen, trainingen en/of overige diensten en zal opdrachtgever Radio Academy alle schade vergoeden die Radio Academy lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

9. Intellectuele eigendom
9.1 Opdrachtgever c.q. cursist-deelnemer krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de via Radio Academy afgenomen opleidingen, trainingen, modules en overige diensten, dan wel in het kader daarvan ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Radio Academy dan wel bij een ander berusten. Het op welke wijze ook vermenigvuldigen c.q. verspreiden van (delen van) trainingen, opleidingen, modules en ander lesmateriaal van Radio Academy door cursisten, deelnemer(s) en-of opdrachtgevers is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radio Academy.
9.2 Radio Academy verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen, trainingen, modules en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Radio Academy zo nodig de desbetreffende opleidingen, trainingen, modules en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
9.3 Opdrachtgever zal Radio Academy onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot opleidingen, trainingen, modules en overige diensten. Alsdan is Radio Academy bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal opdrachtgever aan Radio Academy zijn optimale medewerking verlenen.
9.4 Voor alle opdrachten, werkstukken en andere te beoordelen materialen, die in het kader van een door Radio Academy aangeboden opleiding, training, module dan wel overige dienst door daaraan deelgenomen personen zijn vervaardigd, berust het auteurs- en eigendomsrecht bij de Radio Academy, ongeacht op welke drager deze creatie is vastgelegd. Slechts door het feit van deelneming aan een opleiding, training, module dan wel overige dienst wordt de deelnemer geacht de rechten van bedoelde werkstukken/materiaal aan de Radio Academy te hebben overgedragen.

10. Verzuim en ontbinding
10.1 Bij verzuim van opdrachtgever of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is Radio Academy bevoegd tot opschorting van de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van iedere mogelijke overeenkomst.
10.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen terstond alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Radio Academy binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van Radio Academy op grond van de wet en de terzake met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
10.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 10.1 of 10.2, zijn alle vorderingen van Radio Academy op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) door Radio Academy onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar en is Radio Academy gerechtigd de reeds geleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zijn Radio Academy en haar gemachtigde(n) ook gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de betreffende producten weer in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht daarbij alle benodigde maatregelen te treffen om Radio Academy zonder voorbehoud haar rechten optimaal te kunnen laten effectueren.

11. Overmacht
11.1 Indien Radio Academy door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Radio Academy zal opdrachtgever in dergelijke situties zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.
11.2 Wanneer de overmachttoestand zes dagen duurt, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
11.3 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Radio Academy als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Radio Academy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Radio Academy kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, (terreur)aanslagen, onlusten, overstromingen, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Radio Academy zelf en/of haar toeleveranciers; problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Radio Academy als op de locatie waar de opleiding, training dan wel overige dienst plaats dient te vinden.

12. Ziekte van docent
12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Radio Academy indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
12.2 Indien vervanging binnen deze gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Radio Academy opdrachtgever hiervan weer binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 automatisch van toepassing.
12.3 Indien Radio Academy binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan opdrachtgever dus geen recht doen gelden op vergoeding van schade, onkosten, rente, (reis)kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

13. Telefonisch Consult
13.1 In het geval dat de opdrachtgever dan wel de deelnemer(s) Radio Academy telefonisch consulteert/consulteren, worden de kosten van het telefonisch consult bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Radio Academy gehanteerde dagdeeltarief.

14. Toepasselijk recht en rechtskeuze
14.1 Op deze algemende voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten tussen Radio Academy en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders dan door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter ter plaatse, met dien verstande dat Radio Academy het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij ieder rechterlijk college dat bevoegd is van dergelijke vorderingen kennis te nemen.